Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Karate Samuraj znajdujący się pod adresem
71-041 Szczecin, ul Okulickiego 144, z siedzibą pod adresem 70-514 Szczecin, ul Małopolska 57.

2. Dane osobowe zbierane są :

– za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.samuraj.szczecin.pl , formularzu kontaktowego, e-mail

– podczas bezpośrednich kontaktów z osobami

3.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Administrator danych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności podmiotów których dane są przetwarzane.

5.W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie https://www.samuraj.szczecin.pl Użytkownik wysyła wiadomość E-mail zawierającą co najmniej takie informacje jak:

– Imie i Nazwisko lub inna nazwa własna jaką się podpisze w wiadomości,

– Adres E-mail,

6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje,

w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Przekazywanie danych na stronie https://www.samuraj.szczecin.pl jest dobrowolnie, nie wiąże się z zawieraniem jakichkolwiek umów i świadczeń dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej.

8. Dane osobowe przekazywane do Administratora za pośrednictwem strony nie zostaną przekazane innym podmiotom do dalszego przetwarzania.

Administrator korzysta z tych danych tylko we własnym zakresie do celów nawiązania kontaktu zwrotnego w odpowiedzi na zapytania zawarte w formularzu kontaktowym.

9. Każda osoba ma szereg praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

– prawo do cofnięcia zgody , podstawa prawna art. 7 ust 3 RODO – użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody, cofnięcie to ma skutek od momentu wycofania zgody, nie wpływa to negatywnie na użytkownika, powoduje jednak brak możliwości kontaktu.

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art.21 RODO – użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych ( do bycia zapomnianym ), art.17 RODO – Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów do których były zbierane, wycofał zgodę, wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego; Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art.18 RODO – użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem

– prawo dostępu do danych art.15 RODO – użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie czy przetwarza dane osobowe, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach danych osobowych, uzyskać kopię swoich danych osobowych

– prawo do sprostowania danych art.16 RODO – użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektroniczne karate@samuraj.szczecin.pl

– prawo do przenoszenia danych art.20 RODO – użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych, użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, w takim przypadku Administrator prześle dane osobowe użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

10. W sytuacji wystąpienia użytkownika z żądaniem przysługujących mu praw, Administrator spełnia je lub odmawia ich spełnienia niezwłocznie po otrzymaniu żądania, nie później jednak niż w okresie jednego miesiąca od dany otrzymania żądania. W przypadku skomplikowanego procesu technologicznego użytkownik zostanie poinformowany i tym fakcie z podaniem orientacyjnej daty realizacji żądania, nie później niż kolejne dwa miesiące.

11. Wszelka komunikacja z Administratorem możliwa jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.samuraj.szczecin.pl.

12. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

14. Pytania związane z polityką informacyjną można również kierować na adres karate@samuraj.szczecin.pl.